arrow-right arrow-down arrow ticket cross play doorway link hexagon divider facebook twitter instagram linkedin youtube divider-small dogs guy-with-dog locker stroller wheelchair checkmark double-arrow email phone search phone2 quotes icon-people icon-ruler icon-stars icon-label-bg icon-label-arrow icon-chevron icon-cloud fog icon-rain icon-snow icon-sun icon-thunder

Privacy en cookies

Deze verklaring heeft tot doel je te informeren hoe Madurodam omgaat met de persoonsgegevens die zij verkrijgt.  Bij het verwerken en gebruiken van persoonsgegevens zal in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden gehandeld. 

In dit Privacyreglement zijn de verwijzingen naar 'wij', 'ons' of 'onze', verwijzingen naar Madurodam. Verwijzingen naar 'u' of 'uw' zijn verwijzingen naar de gebruiker van de website of naar degene die wij via deze privacyverklaring informeren. 

1. Madurodam

Madurodam B.V., hierna ‘Madurodam’, is een pret- en themapark in Den Haag waarin Nederland wordt getoond op een schaal van 1 op 25. De volledige gegevens van Madurodam zijn:

 • Statutaire naam: Madurodam B.V.
 • Vestigings-, bezoekadres en postadres:
 • George Maduroplein 1 2584 RZ Den Haag
 • E-mailadres algemeen:Info@madurodam.nl
 • E-mailadres privacy officer: pdehullu@madurodam.nl
 •  KvK-nummer: 27154032
 •  BTW-identificatienummer:NL803808604B01

2. Persoonsgegevens

Madurodam verwerkt bij haar activiteiten, diensten en werkzaamheden persoonsgegevens. Bijvoorbeeld wanneer u een bezoeker bent (geweest) van Madurodam en (online) tickets heeft gekocht, bij ons een evenement heeft georganiseerd, of wanneer u zich heeft ingeschreven voor een van de nieuwsbrieven. Het kan daarbij gaan om de volgende persoonsgegevens:

 • voor- en achternaam, voorletters,
 • adresgegevens,
 • telefoonnummer,
 • geboortedatum,
 • e-mailadres,
 • bankrekeningnummer of kaartgegevens,
 • foto- en/of videobeelden,
 • Interactiegegevens, zoals IP-adres, surfgedrag op onze website, klikgedrag en   locatiegegevens.

3. Grondslagen

Uw persoonsgegevens zullen door Madurodam naar beste vermogen vertrouwelijk worden behandeld.

Madurodam zal uw persoonsgegevens enkel verwerken wanneer dit noodzakelijk is voor het verstrekken van informatie over Madurodam en haar producten of diensten, het aanbieden en verbeteren van haar diensten: bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten tussen u en Madurodam, zoals ticketverkoop en het bezoek aan Madurodam; promotionele en marketingdoeleinden waaronder het klanttevredenheidsonderzoek; sollicitatiedoeleinden; beveiligingsdoeleinden; of omdat u toestemming heeft gegeven aan Madurodam om uw gegevens te verwerken.

Voor kinderen onder de 16 geldt dat de toestemming nodig is van ouders of voogd om persoonsgegevens te verwerken.

4. Bewaren van persoonsgegevens

Madurodam bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen. Dit is anders wanneer er op Madurodam een wettelijke verplichting rust die vereist de persoonsgegevens langer te bewaren, Madurodam hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft of omdat u hiervoor toestemming heeft gegeven aan Madurodam.

5. Delen met derden

Bij het uitvoeren van haar activiteiten maakt Madurodam gebruik van derde partijen. Bijvoorbeeld voor het verwerken van betalingen bij online ticket aankopen of voor het uitvoeren van klanttevredenheidonderzoek. Derden ontvangen enkel persoonsgegevens van Madurodam wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van overeenkomsten, zoals het leveren van bestelde producten en/of diensten. Madurodam verkoopt of verhuurt uw persoonsgegevens niet.

Met derden die persoonsgegevens verwerken ten behoeve van de activiteiten van Madurodam sluit Madurodam (indien nodig) verwerkersovereenkomsten waarin afspraken en verplichtingen met betrekking tot o.a. beveiliging van persoonsgegevens worden gewaarborgd.

6. Beveiliging en meldplicht datalekken

Madurodam heeft de noodzakelijke en passende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (hacken), onbevoegde toegang en openbaarmaking. Mocht er onverhoopt sprake zijn van een eventueel datalek zullen wij -  in de gevallen waar dat volgens de AVG en/of andere wetgeving nodig is -  dit (tijdig) melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en waar nodig ook aan u persoonlijk.

7. Uw rechten

Op grond van de AVG heeft u als betrokkene de volgende rechten:

 • Het recht om informatie op te vragen over de verwerkingen van uw persoonsgegevens;
 • Het recht om uw persoonsgegevens over te laten dragen aan een andere partij (dataportabiliteit);
 • Het recht om uw persoonsgegevens te wijzigen;
 • Het recht om door u verleende toestemming in te trekken;
 • Het recht om uw gegevens te laten verwijderen indien de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen of wanneer u uw toestemming intrekt. Het recht om gegevens te laten verwijderen heeft u niet altijd, er kunnen uitzonderingen van toepassing zijn;
 • Het recht op beperking van de verwerking;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u van mening bent dat Madurodam in strijd met de geldende privacyregels zou handelen.

Uw verzoeken kunt u richten aan Madurodam via de onder punt 1 opgenomen contactgegevens. Volledigheidshalve wil Madurodam u erop wijzen dat de hierboven omschreven rechten geen absolute rechten zijn. Madurodam zal altijd per verzoek bekijken en boordelen of het verzoek voldoet en past binnen het wettelijk kader. Wanneer Madurodam een verzoek afwijst zal zij dit nader motiveren.

Indien u het niet een bent met de beslissing van Madurodam kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of dit voorleggen aan een rechter. Verzoeken met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens voor marketing doeleinden zullen wel altijd worden geaccepteerd.

8. Gebruik van cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van zogenaamde, cookies, scripts, beacons/tags en pixels (hierna: cookies). Cookies zijn kleine stukjes informatie dat uw browser met pagina’s van deze website meestuurt en opslaat op uw harde schrijf. Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze ticketverkoop te faciliteren, het inloggen op onze website te vergemakkelijken en uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief beïnvloeden.

Ook maakt onze website gebruik van “tracking cookies”. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s worden bezocht, om zo inzicht te krijgen in het online gedrag van onze bezoekers. Dit profiel is niet gekoppeld aan een naam, adres, e- mailadres, IP-adres en dergelijke. We gebruiken de gegevens alleen om de website zo goed mogelijk af te stemmen op onze bezoekers.

Cookies kunt u zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

9. Aanpassen van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden op deze pagina bekend gemaakt. Madurodam geeft u het advies regelmatig deze pagina te raadplegen over eventuele wijzigingen.

 

Versie mei 2018

Vraag een offerte aan